نویسنده = �������������������� ������
تعداد مقالات: 1
طراحی خدمات و تجربۀ کاربری

دوره 27، شماره 37، فروردین 1396، صفحه 42-46

10.30480/dastavard.2017.532

توبی باتُرف؛ زَ ک هایمن؛ ندا امیرعلایی