نویسنده = �������������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی خدمات و تجربۀ کاربری

دوره 27، شماره 37، بهار و تابستان 1396، صفحه 42-46

توبی باتُرف؛ زَ ک هایمن؛ ندا امیرعلایی