نویسنده = �������������� ������ ������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مسئله محور و راه حل محور در روششناسی طراحی

دوره 27، شماره 37، بهار و تابستان 1396، صفحه 18-25

ابراهیم باقری طالقانی؛ حسن علی پورمند