نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 3
1. سرمقاله

دوره 19، شماره 26، بهار و تابستان 1387، صفحه 1-2

عزیز گسیلی


2. برند وهویت محصولات

دوره 19، شماره 26، بهار و تابستان 1387، صفحه 12-21

احسان نادری؛ عزیز گسیلی