نویسنده = ���� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. عملکرد از فرم تبعیت میکند؛ پروژۀ طراحی با روند معکوس

دوره 19، شماره 28، پاییز و زمستان 1388، صفحه 74-83

جیسن ای موریس؛ ابراهیم باقری