نویسنده = �������� �������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی وسیلۀ حمل ونقل با تکنیک طراحی کاربر محور (UCD)

دوره 20، شماره 30، بهار و تابستان 1389، صفحه 172-177

محمد حسین شوکت پور