نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 4
1. گزارش دومین همایش دستاوردهای طراحی صنعتی ایران

دوره 22، شماره 31، بهار و تابستان 1391، صفحه 118-125

عسل براتی؛ نصیبه سلطانی


3. طرح‌های منتخب بخش مبلمان شهری مسابقات رِد دات آلمان

دوره 20، شماره 30، بهار و تابستان 1389، صفحه 36-51

نصیبه سلطانی


4. پروژۀ ایران و کارگاه پینیک طراحی

دوره 19، شماره 28، پاییز و زمستان 1388، صفحه 108-117

محمد رزاقی؛ نصیبه سلطانی