نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 2
1. گزارش دومین همایش دستاوردهای طراحی صنعتی ایران

دوره 22، شماره 31، بهار و تابستان 1391، صفحه 118-125

عسل براتی؛ نصیبه سلطانی


2. همایش دستاوردهای طراحی صنعتی ایران

دوره 19، شماره 28، پاییز و زمستان 1388، صفحه 84-91

عسل براتی