نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد طراحی کاربرمحور (UCD) در طراحی و تحلیل کوله پشتی مدرسه

دوره 22، شماره 31، بهار و تابستان 1391، صفحه 46-51

محسن صفار دزفولی؛ سیدرضا مرتضایی؛ مهدیه امیری