نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقش پایداری در طراحی محصول در کشورهای در حال توسعه

دوره 22، شماره 31، بهار و تابستان 1391، صفحه 27-31

امید مصدقی