نویسنده = �������� �������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. لزوم وجود دروس فنی در رشتۀ طراحی صنعتی

دوره 24، شماره 33، بهار و تابستان 1393، صفحه 19-25

سعید مجیدی؛ علی نجفی زیارتی