نویسنده = ���� �������� ����������
تعداد مقالات: 2
هرمنوتیک و طراحی

دوره 24، شماره 33، شهریور 1393، صفحه 4-9

فرهاد آل علی


بررسی منسوجات هوشمند وکاربرد آن در صنایع

دوره 19، شماره 26، تیر 1387، صفحه 42-47

فرهاد آل علی