نویسنده = ���������� ����������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. آسیب‌شناسی سیستم مخازن جمع‌آوری ضایعات جامد در منطقۀ پنج شهر تهران

دوره 26، شماره 34، بهار و تابستان 1395، صفحه 6-15

یاسمن خداداده؛ امیر فلامک حاجی‌حسینی