نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 3
1. طراحی فضاهای درمانی در جهت تاثیرگذاری بر روند بهبود بیماران

دوره 27، شماره 38، پاییز و زمستان 1396، صفحه 6-15

یاسمن خداداده؛ سارا سادات تجاره


2. بـررسی سبک رتـرو در طــراحی خــودرو

دوره 26، شماره 35، پاییز و زمستان 1395، صفحه 14-23

آلما زنجانیان؛ یاسمن خداداده


3. آسیب‌شناسی سیستم مخازن جمع‌آوری ضایعات جامد در منطقۀ پنج شهر تهران

دوره 26، شماره 34، بهار و تابستان 1395، صفحه 6-15

یاسمن خداداده؛ امیر فلامک حاجی‌حسینی