نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. طراحی ایرانی

دوره 27، شماره 37، بهار و تابستان 1396، صفحه 46-50

مهران هاشمی


2. طراحانه اندیشیدن

دوره 26، شماره 35، پاییز و زمستان 1395، صفحه 42-45

مهران هاشمی