نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بـررسی سبک رتـرو در طــراحی خــودرو

دوره 26، شماره 35، پاییز و زمستان 1395، صفحه 14-23

آلما زنجانیان؛ یاسمن خداداده