نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 4
1. مسکات و برندینگ آنتروپومورفیسم

دوره 26، شماره 36، پاییز و زمستان 1395، صفحه 32-39

محبوبه مزارعی؛ محمد رزاقی


2. در بـاب سرقت علمی

دوره 26، شماره 36، پاییز و زمستان 1395، صفحه 50-51

محبوبه مزارعی؛ صادق کرایی


3. در بـاب کـــنکور نامتجانس‌ها

دوره 26، شماره 35، پاییز و زمستان 1395، صفحه 52-53

محبوبه مزارعی؛ صادق کرایی


4. در بـاب یـک بــام و دو هــوایی جــلسات دفــاعیه!

دوره 26، شماره 34، بهار و تابستان 1395، صفحه 54-55

محبوبه مزارعی؛ صادق کرایی