نویسنده = ���������� ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 4
1. طراحی وسیلۀ بازی به منظور بهبود آموزش و یادگیری مهار ت های حرکتی درشت کودکان 3 تا 6 سال

دوره 28، شماره 40، پاییز و زمستان 1397، صفحه 13-6

ابراهیم باقری طالقانی؛ اسماعیل قدردانی


2. طراحی مسئله محور و راه حل محور در روششناسی طراحی

دوره 27، شماره 37، بهار و تابستان 1396، صفحه 18-25

ابراهیم باقری طالقانی؛ حسن علی پورمند


3. پایداری و شیوه‌های طراحی پایدار

دوره 22، شماره 31، بهار و تابستان 1391، صفحه 6-25

ابراهیم باقری


4. عملکرد از فرم تبعیت میکند؛ پروژۀ طراحی با روند معکوس

دوره 19، شماره 28، پاییز و زمستان 1388، صفحه 74-83

جیسن ای موریس؛ ابراهیم باقری