نویسنده = ابراهیم باقری طالقانی
طراحی مسئله محور و راه حل محور در روششناسی طراحی

دوره 27، شماره 37، فروردین 1396، صفحه 18-25

10.30480/dastavard.2017.529

ابراهیم باقری طالقانی؛ حسن علی پورمند


پایداری و شیوه‌های طراحی پایدار

دوره 22، شماره 31، خرداد 1391، صفحه 6-25

ابراهیم باقری


عملکرد از فرم تبعیت میکند؛ پروژۀ طراحی با روند معکوس

دوره 19، شماره 28، آذر 1388، صفحه 74-83

جیسن ای موریس؛ ابراهیم باقری