نویسنده = ������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 7
1. طراحیِ عینک آفتابی براساس کهن الگوهای هفتگانۀ زنانه

دوره 28، شماره 40، پاییز و زمستان 1397، صفحه 41-30

مهدیه جوان حق پرست؛ مهدی اصل فلاح


2. به طراحی چو فکر آغاز کردی...

دوره 22، شماره 32، بهار و تابستان 1391، صفحه 4-5

مهدی اصل فلاح


3. فرازی بر تاریخ شفاهی طراحی صنعتی دانشگاهیِ در ایران

دوره 22، شماره 32، بهار و تابستان 1391، صفحه 7-21

مهدی اصل فلاح


4. زمان ارائه الگوهای نوینی...

دوره 22، شماره 31، بهار و تابستان 1391، صفحه 4-5

مهدی اصل فلاح


5. طراحی مبلمان شهری ...

دوره 20، شماره 30، بهار و تابستان 1389، صفحه 4-5

سیدرضا مرتضایی؛ مهدی اصل فلاح


6. سمیوتیک

دوره 20، شماره 30، بهار و تابستان 1389، صفحه 136-143

مهدی اصل فلاح


7. سبک شناسی طراحی معاصر

دوره 19، شماره 28، پاییز و زمستان 1388، صفحه 28-39

مهدی اصل فلاح