نویسنده = مهدی اصل فلاح
طراحیِ عینک آفتابی براساس کهن الگوهای هفتگانۀ زنانه

دوره 28، شماره 40، آذر 1397، صفحه 41-30

10.30480/dastavard.2018.842

مهدیه جوان حق پرست؛ مهدی اصل فلاح


به طراحی چو فکر آغاز کردی...

دوره 22، شماره 32، شهریور 1391، صفحه 4-5

مهدی اصل فلاح


زمان ارائه الگوهای نوینی...

دوره 22، شماره 31، خرداد 1391، صفحه 4-5

مهدی اصل فلاح


طراحی مبلمان شهری ...

دوره 20، شماره 30، خرداد 1389، صفحه 4-5

سیدرضا مرتضایی؛ مهدی اصل فلاح


سمیوتیک

دوره 20، شماره 30، خرداد 1389، صفحه 136-143

مهدی اصل فلاح


سبک شناسی طراحی معاصر

دوره 19، شماره 28، آذر 1388، صفحه 28-39

مهدی اصل فلاح